سابقه و تاریخچه فعالیت اتحادیه

اتحادیه های صنفی،  زیرمجموعه ای از نهادهای مدنی و مردمی بزرگ و موثر در اقتصاد کشور محسوب می شوند که بر اساس قانون نظام صنفی، وظایف مشخص و معینی را عهده دار می باشند تا بتوانند با اتکاء به آن، ضمن ایفای نقش و وظیفه خود، از حقوق اعضای صنف تحت پوشش و مصرف کنندگان نیز دفاع نمایند.

فعالیت اعضای این صنف، از سال 1370، در رسته مواد شیمیایی، بصورت همگن با اتحادیه “سموم و دفع آفات نباتی” در قالب تشکل صنفی، ساماندهی شد.

پس از پیگیری های مستمر و اخذ مجوزهای قانونی، فعالیت مستقل این صنف، در مورخ 01/05/1380 با برگذاری انتخابات، به نام اتحادیه “صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران” در زیر مجموعه اتاق اصناف، آغاز بکار نمود.  

با توجه به پیشرفت علم شیمی و گسترش کاربرد مواد اولیه شیمیایی و همچنین اهمیت و نقش آنها در کلیه صنایع، این اتحادیه با هدف پشتیبانی از تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی و همچنین مصرف کنندگان مواد اولیه شیمیایی در صنایع مختلف کشور و مراکز علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاه های تخصصی، کار خود را ادامه داد.

از زمان تأسیس اتحادیه مذکور تا به امروز، 3 مرحله انتخابات برگزار شد که در تمام طول مدت فعالیت این اتحادیه، اعضای هیات مدیره در نهایت مسالمت و همکاری با یکدیگر در اجرای اهداف عالیه اتحادیه و امورات جاری و در جهت رضایت مندی اعضای محترم اهتمام تام ورزیده اند.  

????? ??? ?? ???? ??????